Masz pytania ? Zadzwoń do nas: 531 369 084 lub napisz biuro@hrrc.pl

Audyt stanowi zindywidualizowaną, dostosowaną do potrzeb zleceniodawcy formę badania, w którym to on sam decyduje o jego istocie i przebiegu, treści przeprowadzanych badań czy nawet procedurze ich przeprowadzenia. Jest on alternatywą wobec wystandaryzowanych badań z wykorzystaniem istniejących narzędzi pomiarowych. Sprowadza się do tak zaprojektowanego badania, że użyte w nim zmienne czyli rozważane, mogące mieć wpływ na efektywność przedsiębiorstwa, cechy czy zachowania ludzkie, są kontrolowane przez zleceniodawcę. Oczywiście projektujący badanie przedstawiciele HRRC dbają jednocześnie o to, aby przebiegło ono w zgodzie z wytycznymi metodologii badań i nie wykraczało poza jej ramy. Audyt wewnętrzny jest zatem badaniem projektowanym wspólnie przez naszych specjalistów HR i kadrę zarządzającą danej firmy.

Audyt może służyć weryfikacji, czy cel wyznaczony przez badaną firmę czy organizację został osiągnięty lub czy jej działania są zgodne z postulowanymi standardami, jej statusem czy zalecanymi praktykami. Audyt ocenia także wdrożone procedury kontrolne celem stwierdzenia czy przedmiot audytu także w przyszłości będzie odpowiadał uzgodnionym wspólnie wymaganiom. Oprócz oceny aktualnego stanu funkcjonowania przedsiębiorstwa pozwala także sformułować zalecenia ewentualnych zmian w procedurach.

W ofercie HRRC znajdują się m.in. następujące rodzaje audytów:

Audyt personalny - polegający na szczegółowej i dogłębnej analizie potencjału pracowników. Wskazany jest najbardziej w sytuacjach, w których firma ma zamiar podjąć pewne decyzje kadrowe. Wykonana ocena pozwala wówczas na bardziej obiektywny ogląd umiejętności, kwalifikacji czy zasobów pracowników. Analizie mogą być poddawane grupy pracowników (działy, szczeble zarządzania) lub pojedyncze osoby.

Audyt komunikacyjny - polegający na systematycznej i kompletnej analizie sposobów i efektywności procesów komunikacji wewnątrz (pomiędzy członkami zespołu) i na zewnątrz firmy (przykładowo z jej klientami bądź kontrahentami). Działania koncentrują się wówczas na poznaniu praktyk, możliwości i potrzeb komunikacyjnych pracowników. Wyniki są następnie prezentowane zarządowi celem podjęcia skutecznych decyzji wobec własnej polityki komunikacyjnej.

Audyt operacyjny - obejmujący badanie efektywności systemów lub jednostek organizacyjnych, ocenę skuteczności zarządzania w kontekście planowania działań i kontroli realizacji planów. Celem audytu jest ocena tych działań pod względem ich wydajności względem kosztów poniesionych na ich realizację.

Audyt etyczny i aksjologiczny - dotyczący klimatu etycznego danej firmy (oceny stosowanych w niej zasad etycznych) i wyznawanych w niej wartości. Efektem audytu jest ocena klarowności i adekwatności podejmowanych decyzji oraz zarekomendowanie działań, mających na celu poprawę kultury organizacji czy jej relacji z otoczeniem. Obejmuje również przeciwdziałanie korupcji i mobbingowi.

HRRC jest prężnie rozwijającym się centrum badawczym, którego oferta skierowana jest zarówno do małych, średnich jaki i dużych przedsiębiorstw.